REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SUPER FUDGIO

(dalej: „Regulamin”)

I.    INFORMACJE OGÓLNE
1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem superfudgio.com/sklep  ( dalej: „Sklep”).
2.    Właścicielem i administratorem Sklepu jest Me Gusto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81-707) przy ul. Bałtyckiej 4a/3, Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000536651,  Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000565049, NIP: NIP: 5252605509, REGON: 360465289, kapitał zakładowy 12 255 000,00 zł (dalej: „Sprzedawca”).

Dane kontaktowe Sprzedawcy to: adres email: kontakt@superfudgio.com numer telefonu: +48 690 105 333
(koszt połączenia według taryfy operatora).

3.    Sklep oferuje następujące usługi drogą elektroniczną:
a.    zakup produktów z oferty Sklepu (dalej: „Produkty”),
b.    możliwość zapoznania się z poradami i przepisami kulinarnymi zamieszczonymi na stronach Sklepu.
c.    możliwość zapisania się do newslettera
d.    kontakt ze Sprzedawcą poprzez adres email oraz formularz kontaktowy dostępny w zakładce kontakt
4.    W celu korzystania ze Sklepu, należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, posiadające jedną z następujących przeglądarek internetowych z włączonym JavaScript.
5.    Przeglądanie zawartości Sklepu jak również założenie konta użytkownika w Sklepie jest nieodpłatne.

II.    ZAKUP PRODUKTÓW W SKLEPIE
1.    Osobami zakupującymi Produkty w Sklepie mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa zdolność prawną, w tym zarówno przedsiębiorcy jako i osoby fizyczne działające jako konsumenci w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego (dalej: „Klienci”).
2.    Klienci będący osobami fizycznymi mogą korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolność do czynności prawnych. W razie powzięcia informacji przez Sprzedawcę, że Klient nie spełnia powyższego wymogu, Sprzedawca może uniemożliwić mu korzystanie ze Sklepu lub żądać przedstawienia stosownej zgody przedstawiciela ustawowego takiego Klienta.
3.    Zakupy Produktów w Sklepie są możliwe poprzez założone w Sklepie konto Klienta (dalej: „Konto”) lub w formie zakupów bez rejestracji.
4.    W celu dokonania zakupów bez rejestracji należy (po wyborze Produktów) dokonać akceptacji Regulaminu, podać następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy, kontaktowy adres email, telefon kontaktowy (przekazywany kurierowi w celu uzgodnienia terminu dostawy) oraz podać sposób płatności i dostawy.
5.    Założenie Konta wymaga:
a.    Podania danych w postaci: adres dostawy, kontaktowy adres email, telefon kontaktowy (przekazywany kurierowi w celu uzgodnienia terminu dostawy),
b.    Wskazania adresu e-mail,
c.    Wyrażenia zgody na postanowienia Regulaminu.
6.    Klient może w każdym momencie zmienić swoje dane osobowe lub usunąć Konto w ustawieniach Konta dostępnych po zalogowaniu się. Sklep umożliwia także wygenerowanie nowego hasła (w razie zapomnienia hasła) – poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres email wskazany podczas rejestracji Konta.
7.    Konto umożliwia:
a.    składanie zamówień na Produkty bez każdorazowego podawania danych osobowych (tj. po wyborze produktów oraz sposobu płatności i dostawy),
b.    podgląd do historii zamówień,
8.    W celu otrzymania faktury VAT na firmę Klient powinien wskazać numer NIP oraz nazwę firmy w formularzu zamówienia.
9.    Zamówienie na Produkty jest złożone po zamieszczeniu Produktów w koszyku i kliknięciu przycisku „kupuję i płacę”.
10.    Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia w terminie 24 h od jego otrzymania. Potwierdzenie jest wysyłane na adres email Klienta.
11.    Po złożeniu zamówienia Sprzedawca może kontaktować się z Klientem w formie email (np. w celu potwierdzenia warunków dostawy albo poinformowania o opóźnieniu).
13.    Sprzedawca może anulować zamówienie, jeżeli potwierdzenie dokonania płatności nie dotrze do niego w terminie 72  godzin od złożenia zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane także, jeżeli Klient poda nieprawidłowe dane lub naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje o anulowaniu zamówienia poprzez przesłanie wiadomości email na adres Klienta w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia przesłanki anulacji zamówienia.
14.    Ceny produktów (PLN) Produktów w Sklepie są podane w kwocie brutto. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, cena nie zawiera kosztów dostawy, które to koszty będą zawsze odrębnie wskazywane przez Sprzedawcę.
15.    Treści zamieszczone w Sklepie stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W związku z tym zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę, która jest wiążąca przez 72 godziny od złożenia zamówienia. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie potwierdzania przyjęcia zamówienia, wówczas oferta wygasa. Przesłanie potwierdzenia przez Sprzedawcę jest równoznaczne z przyjęciem oferty i zawarciem wiążącej Umowy.
16.    Sprzedawca zastrzega, że zdjęcia Produktów mają charakter poglądowy. W szczególności rzeczywisty wygląd opakowań Produktów może różnić się od wyglądu na zdjęciach w Sklepie. Rzeczywisty wygląd Produktu może różnić się od zdjęć ze względu na parametry i ustawienia monitora/wyświetlacza urządzenia Klienta. W razie wątpliwości w tym zakresie możliwy jest kontakt ze Sprzedawcą poprzez adres email wskazany w punkcie poprzedzającym.
18.    Klient jest uprawniony do modyfikacji Zamówienia przed jego wysłaniem przez Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą w formie mailowej, wysyłając adres na adres mailowy: kontakt@superfudgio.com. Zmiana polegająca na rezygnacji z określonych Produktów stanowi częściowe odstąpienie od Umowy, do którego Klient jest uprawniony wyłącznie w przypadkach ściśle określonych w Regulaminie.

III.    PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
1.    Dostępne metody płatności są wskazane na stronach Sklepu. Sprzedawca informuje, że wybrane metody płatności wymagają zawarcia odrębnej umowy z operatorem płatności (bankiem lub inną instytucją płatniczą). Jeżeli inaczej nie wynika z przepisów prawa, Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za wykonanie umowy na dokonanie płatności zawartej przez Klienta. W razie dokonywania płatności z rachunku bankowego prowadzonego w walucie innej niż waluta wskazana w Sklepie, w procesie płatności nastąpi przewalutowanie zgodnie z warunkami ustalonymi przez operatora płatności lub przez bank Klienta.
2.    Jeżeli formularz płatności jest wypełniany samodzielnie przez Klienta, Klient powinien w nim wskazać numer zamówienia – który jest wskazany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (wysyłanym w formie email).
3.    W przypadku, gdy zamówienie nie może być zrealizowane z jakichkolwiek powodów (np. brak realizacji pełnej płatności, odstąpienie od umowy, podanie nieprawidłowych danych), Sprzedawca zwróci wszelkie płatności Klienta nie później niż w terminie 7 dni od momentu powzięcia informacji o jednej z powyższych przesłanek.
4.    Dostępne metody dostawy są wskazane na stronach Sklepu.
5.    Adres dostawy powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
6.    Sprzedawca wskazuje termin oraz koszt dostawy w zakładce Metody dostawy. Jeżeli inaczej nie wskazano, Sprzedawca przygotowuje Produkt do dostawy w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pełnej ceny wynikającej z zamówienia od Klienta.

IV.    ZWROTY PRODUKTÓW
1.    Prawo do zwrotu Produktu, bez podawania przyczyny, przysługuje tylko Klientom nabywającym Produkty jako konsumenci w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego (dalej: „Konsumenci”).
2.    Konsument może zwrócić Produkt bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).  Zwrot następuje na podstawie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dołączonego do zwrotnej paczki. Formularz znajduję się w zakładce Reklamacje i zwroty. Zwrot powinien być dokonany w terminie 14 dni od dostawy Produktu. Aby dotrzymać tego terminu, wystarczy przed jego upływem wysłać Produkt do Sprzedawcy. Produkt powinien być zwrócony na następujący adres: DBK LOGISTICS, Jutrzenki 8, 05-840 Moszna-Parcela. Etykieta zwrotna winna zawierać numer zamówienia.
3.     Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas transportu. Sprzedawca zaleca stosowanie sposobów zabezpieczenia takich samych jak w przypadku wysyłki do Konsumenta.
4.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
5.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamawiania Produktów, które są rzeczami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji Konsumenta lub służącymi zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
6.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W razie wątpliwości przyjmuje się, że zwrotowi nie podlegają Produkty spożywcze dostępne w Sklepie, po otworzeniu przez Konsumenta opakowania jednostkowego (którego otwarcie daje bezpośredni dostęp do Produktu). Otwarcie opakowań zbiorczych nie powoduje utraty prawa do odstąpienia od Umowy, chyba że ze względu na specyfikę określonych Produktów w informacji na Stronach Sklepu wyraźnie nie zastrzeżono inaczej.
7.    W przypadku złożenia oświadczenia o zwrocie Produktu, zwrotowi powinno podlegać także dołączone opakowanie (w tym elementy ochronne), chyba że ich zachowanie w nienaruszonym stanie nie było możliwe ze względu na potrzebę sprawdzenia Produktu.
8.    Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny Produktu w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może zawiesić zwrot ceny aż do czasu otrzymania Produktu albo do czasu, gdy Konsument dostarczy dowód odesłania Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu, używając takich samych metod płatności jak Konsument. Przesyłka zwrotna następuje na ryzyko Konsumenta, w związku z czym rekomendowane jest ubezpieczenie przesyłki. Uszkodzenia Produktu mogą spowodować odmowę przyjęcia zwrotu Produktu.
9.    Jeżeli Konsument wybrał inną metodę niż najtańsza metoda dostawy oferowana przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów dostawy.
10.    Formularz zwrotu jest dostępny w zakładce Reklamacje i zwroty. Konsument może także skorzystać z formularza, który stanowi załącznik do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
11.    W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez akceptacją zamówienia przez Sprzedawcę, oferta przestaje wiązać.
12.    W razie odesłania przez Klienta Produktu pomimo braku prawa do odstąpienia od umowy, a także w przypadku odesłania Produktu niepełnowartościowego (zużytego ponad zakres niezbędny do sprawdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności) Sprzedawca ma prawo do odmowy zwrotu ceny Produktu. W takim wypadku Sprzedawca ponownie odeśle Produkt Konsumentowi, jeżeli otrzyma od Konsumenta kwotę pokrywającą koszty wysyłki. W razie nieodebrania przez Klienta takiego Produktu (lub niepokrycia kosztów odesłania Produktu ponownie do Konsumenta) w terminie 30 dni od otrzymania stosownego, dodatkowego wezwania (w formie email) od Sprzedawcy, Produkt taki będzie traktowany jako porzucony, co uprawniać będzie Sprzedawcę do jego utylizacji lub ponownego wprowadzenia do obrotu, bez roszczeń Klienta z tego tytułu

V.    SKARGI, ROSZCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.    Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów bez wad.
2.    Jeżeli to możliwe, Klient powinien sprawdzić stan przesyłki z Produktem w obecności kuriera. Zaniechanie w tym zakresie może utrudnić rozpatrzenie reklamacji Klienta. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki, Klient może żądać przygotowania protokołu szkody lub odmówić przyjęcia przesyłki. W takim przypadku, Klient powinien bezzwłocznie powiadomić Sprzedawcę.
3.    Reklamacje związane z wadami Produktu, objęte gwarancją lub rękojmią mogą być składane poprzez email na adres kontakt@superfudgio.com Na żądanie Sprzedawcy, Klient powinien dostarczyć wadliwy Produkt Sprzedawcy.
4.    Klient zostanie poinformowany o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w formie email, w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.
5.    Roszczenia z tytułu rękojmi będą rozpatrywane zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.
6.    W zakresie dozwolonym przez prawo, Sprzedawca nie wyraża zgody na pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów.

 

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
0