POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Me gusto Sp. z o. o. (zwany dalej Me gusto) dba o Państwa prywatność i zobowiązuje się do jej ochrony. Me gusto może gromadzić dane osobowe od osób odwiedzających stronę internetową

Niniejsza strona jest obsługiwana przez Me gusto.

Niniejsza polityka prywatności określa rodzaj zbieranych przez nas informacji oraz sposób ich wykorzystywania i ochrony.

Niniejsza polityka określa, co należy zrobić, jeśli nie życzą sobie Państwo, aby dane osobowe były zbierane podczas odwiedzania naszej strony internetowej i w jaki sposób można zmienić już podane informacje.

Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do banerów, loterii i innych reklam lub promocji, które możemy sponsorować, lub w których możemy uczestniczyć na witrynach internetowych będących własnością osób trzecich.

Administrator danych

Administratorem danych przy przetwarzaniu jest Me gusto Sp. z o.o., 81-707 Sopot, ul. Bałtycka 4A/3

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Dane z nawigacji

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania związane z funkcjonowaniem niniejszej witryny, w ramach normalnej obsługi, gromadzą pewne dane osobowe, których transmisja wynika z korzystania z protokołów komunikacji internetowej. Informacje te nie są gromadzone w celu przyporządkowania do określonych osób, ale poprzez procesy i skojarzenia z danymi należącymi do osób trzecich, z natury rzeczy mogą prowadzić do identyfikacji użytkowników. Do tej kategorii danych należą adresy IP lub nazwy przechowywane w domenie na komputerach używanych przez osoby odwiedzające stronę internetową, adresy w zapisie URI (Uniform Resource Identifier) w wymaganych zasobach, czas wysłania żądania, metoda przesłania żądania do serwera, wielkość pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod cyfrowy pokazujący stan odpowiedzi udzielonej przez serwer (stan komputera, błąd itp.) oraz inne parametry systemu operacyjnego, a także struktura i stan komputera użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny oraz w celu sprawdzenia poprawności jej działania i są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane te mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku, gdyby na stronie internetowej doszło do jakichkolwiek wykroczeń związanych z przetwarzaniem danych.

Dane osobowe

Możemy gromadzić dane osobowe. Dane osobowe to informacje, na podstawie których można zidentyfikować konkretną osobę.

Zazwyczaj obejmuje to imię i nazwisko, adres, nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu i dane karty kredytowej. Możemy zbierać dane dostarczone przez użytkowników tylko w celu realizacji zamówień i takie dane będą traktowane zgodnie z niniejszą polityką i obowiązującymi przepisami prawa.

Dane przekazane dobrowolnie przez użytkownika

Opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne przekazywanie danych osobowych użytkownika na formularzach rejestracyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej wiąże się z późniejszym zebraniem danych podanych przez nadawcę. Dane te będą przetwarzane przez Me gusto w celu korespondencji na temat żądanych usług oraz, za Państwa zgodą, w celu przesyłania materiałów informacyjnych i reklamowych pocztą elektroniczną.

Ochrona dzieci

Me gusto zobowiązuje się do ochrony prywatności dzieci. Witryna jest stworzona i przeznaczona do użytku przez osoby powyżej 16. roku życia. W przypadku osób powyżej 16., ale poniżej 18. roku życia należy zapoznać się z warunkami niniejszej polityki prywatności wraz z osobami sprawującymi władzę rodzicielską, aby upewnić się, że obie strony je rozumieją. Chociaż nie jesteśmy odpowiedzialni za ustalanie wieku naszych użytkowników, możemy przeprowadzać kontrole weryfikacyjne.

Jeśli użytkownik ma mniej niż 16 lat (należy sprawdzić tę granicę wieku w przepisach prawa krajowego), potrzebuje upoważnienia/zgody osób, które mają władzę rodzicielską na korzystanie z tej strony internetowej, aby skontaktować się z nami i przesłać nam swoje dane osobowe.

Cel przetwarzania

Użytkownik dobrowolnie decyduje, czy chce nam przekazać swoje dane osobowe. W niektórych przypadkach dane osobowe są wymagane, aby umożliwić wykonywanie pewnych funkcji. Na stronie sklepu internetowego mogą Państwo zostać poproszeni o podanie danych osobowych aby móc skontaktować się odnośnie realizacji zamówień oraz otrzymywać informacje na temat produktów. W takich przypadkach Me gusto korzysta z wyskakującego ekranu z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych z polem zatwierdzenia, w celu uzyskania zgody. Zapewniamy, że PVM nie będzie gromadzić żadnych danych osobowych, chyba że podadzą je Państwo dobrowolnie.

Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Me gusto do celów, dla których zostały zgromadzone (zapytanie odnośnie zamówień, produktów). Mogą one być również wykorzystywane przez nas do ulepszania naszych produktów i stron internetowych oraz do kontaktowania się z Państwem w sprawie innych produktów i usług, które mogą być dla Państwa interesujące (w tym tych, które możemy zaoferować wspólnie z innymi firmami). Możemy je również udostępniać lub przekazywać innym spółkom oraz stronom trzecim, które bezpośrednio wspierają działalność Me gusto i rozbudowę naszej witryny.

Możemy uzupełnić przekazane nam przez Państwa informacje o inne informacje, które posiadamy, lub które otrzymujemy od stron trzecich. Czynimy to w celach marketingowych, aby zapewnić lepsze ukierunkowanie produktów i usług, a tym samym wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

Sposoby przetwarzania

Ważne jest, aby wiedzieć, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Dane osobowe są przetwarzane przez Me gusto lub przez podmiot bezpośrednio wyznaczony przez Me gusto przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane te zostały zgromadzone lub następnie przetworzone.

Dostępne są specjalne procedury bezpieczeństwa, aby zapobiec ryzyku ich zniszczenia lub utraty, przypadkowo lub celowo, nieuprawnionego dostępu do danych oraz operacjom przetwarzania niezgodnych z prawem lub niezgodnych z celami, dla których dane zostały zgromadzone. Zgodnie z prawem i z normami międzynarodowymi Me gusto zapewniło ponadto dalsze środki bezpieczeństwa w celu zminimalizowania zagrożeń dla poufności, integralności i dostępności gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych.

Udostępnianie, przekazywanie i rozpowszechnianie danych

Gromadzone przez nas dane mogą być przekazywane lub udostępniane innym spółkom oraz stronom trzecim, które bezpośrednio wspierają działalność Me gusto i rozbudowę naszej witryny. Czasami Me gusto korzysta z usług stron trzecich przy przetwarzaniu i analizie danych. Poza wymienionymi przypadkami dane nie będą nikomu ujawniane ani przekazywane, chyba że jest to zgodne z zobowiązaniami umownymi i prawnymi, lub gdy użytkownicy wyrazili na to zgodę.

Me gusto i zewnętrzne podmioty przetwarzające dane osobowe będą przekazywać i przetwarzać Państwa dane osobowe, podejmując odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Me gusto informuje użytkownika, że ma on/a prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia, ograniczyć lub zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych lub cofnięcia udzielonej zgody, kierując do Me gusto pismo na adres spółki lub wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@superfudgio.com do wiadomości inspektora ds. ochrony danych osobowych, załączając kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego/jej tożsamość.

Me gusto zastrzega sobie prawo do weryfikacji w dowolnym momencie prawdziwości danych osobowych podanych przez Uczestnika, jak również wieku i tożsamości zwycięzców przed rozdaniem nagród.

Pliki cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym komputera przez serwer strony internetowej. Me gusto wykorzystuje pliki cookie, aby ułatwić korzystanie z naszej witryny i lepiej dostosować ją i nasze produkty do zainteresowań i potrzeb użytkowników. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu przyspieszenia działania naszej strony w przyszłości. Na przykład strona może rozpoznać, że już podaliście Państwo dane osobowe i nie poprosić o te same informacje po raz drugi.

Możemy również używać plików cookie do gromadzenia informacji o komputerze użytkownika, takich jak adres IP (numer przypisany do komputera podczas korzystania z Internetu), typ używanej przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego, i łączyć je z danymi osobowymi użytkownika. Ma to na celu zapewnienie, że nasza witryna przekazuje Państwu optymalne treści oraz stanowi wiarygodne źródło informacji.

W celu przechowywania plików cookie Me gusto korzysta z wyskakującego ekranu z informacjami o plikach cookie z polem zatwierdzenia w celu uzyskania zgody. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć obsługę plików cookie. Odmowa przyjmowania plików cookie na stronie, którą odwiedza użytkownik może spowodować brak dostępu do niektórych obszarów strony lub spersonalizowanych informacji podczas odwiedzin.

Google Analytics

Strony internetowe mogą korzystać z internetowych narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics i/lub Unica w celu śledzenia interakcji użytkownika z witryną i przechowywania informacji, takich jak czas odwiedzin, czy użytkownik odwiedził ją wcześniej i jaka witryna do niej odsyła. Statystyki pomiaru strony internetowej mogą być wykorzystywane do personalizacji strony pod kątem potrzeb użytkownika, jak również do anonimowej i zbiorczej oceny statystyk dotyczących aktywności na stronie internetowej. Informacje te wykorzystujemy do pomiaru efektywności naszej obecności w sieci oraz do tworzenia raportów statystycznych.

Tam, gdzie używamy Google Analytics, możemy dzielić się tymi informacjami z Google, aby pomóc ulepszyć ich produkty i usługi. Ani my, ani Google nie będziemy wykorzystywać tego narzędzia (ani upoważniać osób trzecich do korzystania z niego) do śledzenia lub gromadzenia danych osobowych dotyczących użytkownika, ani też nie będziemy łączyć danych osobowych użytkownika z danymi Google Analytics.

Znaczniki pikselowe

Niektóre z odwiedzanych stron mogą również zbierać informacje za pomocą znaczników pikselowych (zwanych również czystymi GIF-ami), które mogą być udostępniane osobom trzecim bezpośrednio wspierającym działania promocyjne Me gusto i rozbudowę naszej witryny. Na przykład informacje o wykorzystaniu witryny przez odwiedzających mogą być udostępniane naszej agencji reklamowej w celu lepszego ukierunkowania reklam banerów internetowych na stronach internetowych Me gusto. Informacje zgromadzone za pomocą tych znaczników pikselowych nie są jednak identyfikowalne osobowo, chociaż mogą być powiązane z Państwa danymi osobowymi.

Zmiany w obecnej polityce prywatności

Me gusto regularnie monitoruje swoją politykę prywatności i bezpieczeństwa oraz w razie potrzeby dokonuje jej przeglądu zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez prawo, organizację lub spowodowanymi rozwojem technologicznym. Wszelkie zmiany tych zasad będą zamieszczane na niniejszej stronie.

 

RODO – INFORMACJE DLA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, Me gusto Sp. z o.o. (dalej „Me gusto”) informuje, że dane osobowe (dalej: „Dane osobowe”) przekazane Me gusto będą gromadzone i przetwarzane pod kontrolą i zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Cele i legalność przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zarządzania relacjami między Państwem a Me  gusto. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób elektroniczny i ręczny, w oparciu o logiczne kryteria funkcjonalne i kompatybilne z celami, dla których Dane osobowe są gromadzone, oraz zawsze zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych.

2. Zakres przekazywania i rozpowszechniania danych

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez personel upoważniony przez Me gusto lub przez firmy trzecie, instytucje lub osoby zawodowo zajmujące się przetwarzaniem danych, które jako Przetwarzający dane wykonują określone usługi lub czynności uzupełniające w stosunku do celów, o których mowa powyżej.

Dane osobowe nie będą w żaden sposób rozpowszechniane.

3. Przekazywanie danych osobowych za granicę

W związku z naszymi relacjami może być również konieczne, aby część danych osobowych była przekazywana do krajów trzecich, w których znajdują się partnerzy Me gusto.

4. Okres przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne na mocy przepisów prawa, które mogą nakładać na Me gusto obowiązek przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres.

5. Prawa osób, których dotyczą dane

Me gusto informuje, że mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia, ograniczenia lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych lub cofnięcia udzielonej zgody poprzez skierowanie do Me gusto pisemnego zawiadomienia wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@megusto.com.pl, do wiadomości do inspektora ds. ochrony danych osobowych.

Mają Państwo prawo do złożenia zażalenia do organu nadzorczego.

Podpisując niniejszy dokument, wyrażają Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w tym celu Me gusto informuje, że można w każdej chwili odstąpić od tej zgody.

 

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
0